139 phần quà cho các học sinh người dân tộc Raglai