5 tuổi, Sơn Lĩnh phải phẫu thuật lần thứ 6

  1. Hóa đơn thanh toán viện phí cho em Lĩnh

    Sau khi nhận được quyết toán chi phí cho ca phẫu thuật của em Trần Sơn Lĩnh, Quỹ Hiểu về trái tim đã tiến hành thanh toán cho bệnh viện E Hà Nội.

    tran-son-linh-hd.
    Hóa đơn thanh toán của Quỹ Hiểu về trái tim

    -- Hiểu về trái tim --
Quay lại danh sách cập nhật...