Bé Đinh Thị My từ nhỏ nhỏ đã èo uột, hay bị bệnh vặt