Bé Kim Thoa bị Thông liên nhĩ, cần can thiệp để bít lỗ thông