Bệnh Bảo An rất nặng, cần phẫu thuật gấp

  1. Hóa đơn thanh toán viện phí cho em An

    Sau khi nhận được quyết toán chi phí cho ca phẫu thuật của em Hồ Ngọc Bảo An, Quỹ Hiểu về trái tim đã tiến hành thanh toán cho bệnh viện E Hà Nội.

    ho-ngoc-bao-an-hd.
    Hóa đơn thanh toán của Quỹ Hiểu về trái tim
    -- Hiểu về trái tim --
Quay lại danh sách cập nhật...