Bệnh phức tạp, bé Diệu Anh cần phẫu thuật lần thứ tư