Bị bệnh tim nguy hiểm, sức khỏe em Cao Kim Anh rất kém