Còn ống động mạch, bé Như Ý thường xuyên bệnh vặt, hay kêu mệt