Em Đức Huy bị thông liên nhĩ, suy tim cần sớm phẫu thuật