Khi ngủ, nhịp thở của em Yên rất nhanh

 1. Chi phí cho ca phẫu thuật của em Yên

  Quỹ Hiểu về trái tim đã nhận được quyết toán cho ca phẫu thuật của em Kim Huỳnh Thúy Yên. Theo bảng quyết toán, tổng chi phí cho ca phẫu thuật là 166.013.816đ, BHYT thanh toán 112.010.766đ, gia đình em Yên thanh toán 10.158.050đ, còn lại Quỹ tài trợ Vinacapital thanh toán 8.769.000đ, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM thanh toán 8.769.000đ, Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Đồng Nai thanh toán 8.769.000đ, Viện Tim thanh toán 8.769.000đ và Quỹ Hiểu về trái tim thanh toán 8.769.000đ.

  kim-huynh-thuy-yen-qt.
  Bảng quyết toán chi phí do Viện Tim TP.HCM cung cấp

  kim-huynh-thuy-yen-rv.
  Giấy ra viện của em Thúy Yên

  -- Hiểu về trái tim --
Quay lại danh sách cập nhật...