Lộc Mạnh Tường

 1. Chi phí ca phẫu thuật của em Tường

  Quỹ Hiểu về trái tim đã nhận được quyết toán cho ca phẫu thuật của em Lộc Mạnh Tường. Theo bảng quyết toán, tổng chi phí cho ca phẫu thuật là 60.392.545đ, BHYT thanh toán 28.693.396đ, còn lại Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Nghệ An thanh toán 20.586.851đ, gia đình em Tường thanh toán 2.289.362đ và Quỹ Hiểu về trái tim thanh toán 8.822.936đ.

  loc-manh-tuong-cp.
  Bảng quyết toán chi phí do bệnh viện Tim Hà Nội cung cấp

  loc-manh-tuong-rv.
  Giấy ra viện của em Lộc Mạnh Tường
Quay lại danh sách cập nhật...