Minh Trang bị teo van ba lá

  1. Hóa đơn thanh toán viện phí cho em Trang

    Sau khi nhận được quyết toán chi phí cho ca phẫu thuật của em Ngô Thị Minh Trang, Quỹ Hiểu về trái tim đã tiến hành thanh toán cho bệnh viện Tim Hà Nội.

    ngo-thi-minh-trang-hd.
    Hóa đơn thanh toán của Quỹ Hiểu về trái tim

    -- Hiểu về trái tim --
Quay lại danh sách cập nhật...