Sức khỏe bé Mỹ Duyên rất kém vì Thông liên thất và còn ống động mạch