Sức khỏe Minh Nhật ngày càng kém

 1. Chi phí cho ca phẫu thuật của em Nhật

  Sau ca phẫu thuật thành công, em Minh Nhật đã được xuất viện vào ngày 8/1/2019.

  Quỹ Hiểu về trái tim đã nhận được quyết toán cho ca phẫu thuật của em Đặng Minh Nhật. Theo bảng quyết toán, tổng chi phí cho ca phẫu thuật là 158.388.671đ, BHYT thanh toán 107.116.924đ, gia đình em Nhật đóng 6.350.747đ, còn lại Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Bình Dương thanh toán 15.000.000đ, Quỹ tài trợ Vinacapital thanh toán 7.480.250đ, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM thanh toán 7.480.250đ, Viện Tim thanh toán 8.976.300đ và Quỹ Hiểu về trái tim thanh toán 5.948.200đ.

  dang-minh-nhat-qt.
  Bảng quyết toán chi phí do Viện Tim TP.HCM cung cấp

  dang-minh-nhat-rv.
  Giấy ra viện của em Minh Nhật
  -- Hiểu về trái tim --
Quay lại danh sách cập nhật...