Sức khỏe Minh Nhật ngày càng kém

  1. Hóa đơn thanh toán viện phí cho em Nhật

    Sau khi nhận được quyết toán chi phí cho ca phẫu thuật của em Đặng Minh Nhật, Quỹ Hiểu về trái tim đã tiến hành thanh toán cho Viện Tim TP.HCM.

    dang-minh-nhat-hd.
    Hóa đơn thanh toán của Quỹ Hiểu về trái tim
    -- Hiểu về trái tim --
Quay lại danh sách cập nhật...