Tim đập nhanh bất thường, Thiên Bảo rất tội nghiệp